Zorgmodule en kwaliteitskader palliatieve zorg

In december 2013 is de eerste versie van de zorgmodule palliatieve zorg vastgesteld. Deze beschrijft wat goede palliatieve zorg inhoudt. Het gebruik van de zorgmodule is in 2015 getest in de dagelijkse praktijk in het landelijke verbeterprogramma palliatieve zorg. In dat traject is een vragenlijst ontwikkeld als houvast voor zorgaanbieders bij het implementeren van de zorgmodule in de eigen organisatie.

Oktober 2017 is het kwalteitskader palliatieve zorg in Nederland uitgekomen. Het kader is tot stand gekomen op basis van de Zorgmodule palliatieve zorg, het PREZO-keurmerk hospicezorg en een aantal internationale kwaliteitsdocumenten. Het vervangt daarmee de zorgmodule. Samen met de betrokken organisaties van patiëntenvertegenwoordiging, zorgverleners en zorgverzekeraars, zal een plan ontwikkeld worden voor implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland - inclusief begrippenkader - is op www.pallialine.nl gepubliceerd, waarbij verwezen wordt naar relevante richtlijnen en meetinstrumenten voor de palliatieve zorg. 

Tijdens het congres kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland - van papier naar praktijk op 26 april 2018 werd met elkaar gesproken over over hoe de inhoud van het kwaliteitskader in de praktijk kan worden gebracht. Uit de verschillende presentaties, discussies en workshops bleek dat verbinding van cruciaal belang is bij in de praktijk brengen van het kwaliteitskader.
Klik hier voor een uitgebreid verslag. 

In het regionale Programma palliatieve zorg bij dementie van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda en Dementienetwerk Breda e.o. is de zorgmodule verbonden aan de zorgstandaard dementie. Dit heeft geleid tot een verbindingsdocument Palliatieve zorg bij dementie. Door te beschrijven in welke fase van dementie, welke sterke punten vanuit de Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 gebruikt kunnen worden, wordt een aanzet gemaakt in de regio West-Brabant om deze verbinding met de Zorgstandaard Dementie concreet te maken. Ook hier kan de ontwikkelde vragenlijst voor implementatie van de zorgmodule van dienst zijn voor de zorgpraktijk.

Hulpmiddelen bij implementatie 
Voor het kwaliteitskader wordt op dit moment op landelijk niveau een implementatieplan geschreven. De sub)netwerken en Expergroep palliatieve zorg in de regio hebben de implementatie op de agenda van 2018 staan door gezamenlijk het kader te lezen en casuistieken te bespreken tegen de achtergrond van het kwaliteitskader. Ook de organisaties zijn aan de slag om het kader handen en voeten te geven.