Missie en uitgangspunt

De missie van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda is het initiëren, adviseren en faciliteren van een continue verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en organisatie van de palliatieve zorg in de regio, door:

Inzichtelijk maken van en informeren over het aanwezige aanbod en deskundigheid van palliatieve zorg;
signaleren van kwalitatieve, kwantitatieve en organisatorische tekortkomingen;
faciliteren van oplossingen daarvoor;
faciliteren van samenwerking en kennisdeling.

Uitgangspunt is de standaard geformuleerd in het Kwaliteitskader palliatieve zorg in Nederland:
Betrokken organisaties in een regio werken effectief en efficient samen om te voorzien in de wensen en behoeften van patienten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid en hun naasten.

De belangrijkste taak van het netwerk is verbinden, coordineren, informeren, signaleren en faciliteren.