Kwaliteitskader palliatieve zorg

Oktober 2017 is het kwalteitskader palliatieve zorg in Nederland uitgekomen. Het kader is tot stand gekomen op basis van de Zorgmodule palliatieve zorg, het PREZO-keurmerk hospicezorg en een aantal internationale kwaliteitsdocumenten. Het vervangt de eerder gehanteerde zorgmodule. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland - inclusief begrippenkader - is op www.pallialine.nl gepubliceerd, waarbij verwezen wordt naar relevante richtlijnen en meetinstrumenten voor de palliatieve zorg. 
het kwaliteitskader is tevens beschikbaar via het iknl

Hulpmiddel bij implementatie kwaliteitskader
Een belangrijk hulpmiddel is de Zelfevaluatie palliatieve zorg. Dit instrument is ontwikkeld om het aanbod en de organisatie van de palliatieve zorg inzichtelijk te maken en te werken aan verbetering. De zelfevaluatie is gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg en zowel op op papier als digitaal beschikbaar. De zelfevaluatie wordt in de regio van het Stadsgewest Breda vanaf 2019 e.v jaren uitgevoerd door alle betrokken organisaties. Lees meer