Doelstelling

Faciliteren van een continue verbetering van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt in de netwerkregio, zowel op het organisatorische, professionele als relationele vlak, door:

  • Inzichtelijk maken van en informeren over het aanwezige aanbod aan palliatieve zorg;
  • signaleren van kwalitatieve, kwantitatieve en organisatorische tekortkomingen;
  • faciliteren van oplossingen daarvoor;
  • faciliteren van samenwerking en kennisdeling.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • De wensen en behoeften van de zorgvragers en zijn naasten staan centraal. Dat vereist een gevarieerd aanbod van zorg, verspreid over verschillende zorgplekken en afgestemd op de behoeften van de zorgvrager. Er wordt naar gestreefd de zorgvrager en zijn naasten gebruik te laten maken van kwalitatief goede palliatieve zorg op elke locatie (ketenzorg).
  • De continuïteit van zorg is geborgd. De overgang van patiënten, zorgverleners en middelen tussen de verschillende zorgplekken verloopt soepel dankzij een integrale benadering en een goede afstemming en coördinatie binnen het netwerk.
  • Er wordt efficiënt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en expertise binnen het netwerk palliatieve zorg. Het netwerk palliatieve zorg staat garant voor een voldoende mate van spreiding, uitwisseling en de benutting van kennis om de kwaliteit van de zorg blijvend te kunnen verbeteren.
  • Er is een gezamenlijke verbetercultuur. Binnen het netwerk palliatieve zorg is men gericht op het signaleren van knelpunten in de zorg voor de palliatieve patiënt en op het gezamenlijk aanpakken van deze knelpunten.
  • Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare financiële middelen